Chuẩn đầu ra Ngành Khoa học Môi trường - Chuyên ngành Quản lý môi trường

Tên ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học Môi trường (Environmental Sciences)
(Chuyên ngành Quản lý Môi trường) (Environement Management)
Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức
• Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
• Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
• Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.
• Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản l‎‎ý môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
• Có khả năng nghiên cứu khoa học môi trường. ‎‎
Yêu cầu về kỹ năng
• Có kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng có liên quan đến khoa học môi trường trong tự nhiên, trong đời sống và ứng dụng trong kỹ thuật.
• Có kỹ năng thực hành, vận hành tốt các công cụ, thiết bị thí nghiệm về khoa học môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp có liên quan.
• Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.
Yêu cầu về thái độ
• Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
• Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
• Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
• Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực khoa học môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước.
• Có thể làm công tác giảng dạy khoa học môi trường tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
• Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học môi trường.
• Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
• Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học môi trường ở trong và ngoài nước.
• Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học môi trường ở các cấp khác nhau.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
• Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
• Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
• Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chia sẻ bài viết :