Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành hóa hữu cơ khóa 2013 - 2015 (Đợt tháng 3 - K27)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
---***---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC KHÓA 2013 - 2015
(ĐỢT THÁNG 3 – K27)
CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ


MÔN HỌC
SỐ ĐVHT
CÁN BỘ GIẢNG DẠY
THỜI GIAN DẠY
(Từ ngày… đến ngày…)
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
NĂM 2012
Các môn chung
Triết học

GV của Đại học Đà Nẵng

Khoa Mác-Lê, Trường ĐHKT
Ngoại ngữ

GV của Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ
Các môn chuyên ngành
Năm 2013
10Hóa lượng tử
2
PGS.TS. Lê Tự Hải
15/9/2013 – 15/10/2013
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Cấu trúc hợp chất hữu cơ
2
GS.TS. Đào Hùng Cường
15/9/2013 – 15/10/2013
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Cơ chế phản ứng hữu cơ
2
GS.TS. Đào Hùng Cường
15/10/2013 – 31/12/2013
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Phương pháp quang phổ phân tử
2
GS.TSKH. Trần Văn Sung
15/10/2013 – 31/12/2013
Viện Hóa học Việt Nam (Hà Nội) Thỉnh giảng
Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và khối lượng
2
GS.TSKH. Trần Văn Sung
15/10/2013 – 31/12/2013
Viện Hóa học Việt Nam (Hà Nội) Thỉnh giảng
NĂM 2014
26Phương pháp NCKH chuyên ngành
1
GS.TS. Đào Hùng Cường
01/01/2014 – 31/3/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Phản ứng chuyển hóa hợp chất hữu cơ
2
GS.TS. Đào Hùng Cường
01/01/2014 – 31/3/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Bảo vệ và chuyển vị nhóm chức hữu cơ
2
GS.TS. Đào Hùng Cường
01/01/2014 – 31/3/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Mô hình hóa thực nghiệm
2
TS. Nguyễn Bá Trung
PGS.TS. Trần Văn Thắng
01/01/2014 – 31/3/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Thỉnh giảng)
Các phương pháp phân tích quang phổ và điện hóa
2
TS. Bùi Xuân Vững
01/4/2014 – 30/6/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Các phương pháp phân tích sắc ký
2
TS. Bùi Xuân Vững
01/4/2014 – 30/6/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Thực nghiệm phân tích hữu cơ bằng công cụ
1
TS. Bùi Xuân Vững
01/4/2014 – 30/6/2014
Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Hợp chất màu hữu cơ
2
GS.TS. Đào Hùng Cường
01/4/2014 – 30/6/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Hóa học polyme
2
TS. Trần Mạnh Lục
01/7/2014 – 30/9/2014
Đại học Đà Nẵng
Hóa học phức chất hữu cơ
2
TS. Trần Mạnh Lục
01/7/2014 – 30/9/2013
Đại học Đà Nẵng
Hợp chất tự nhiên
2
TS. Nguyễn Thị Bích Tuyết
01/7/2014 – 30/9/2014
Đại học Sư phạm – Đại học Huế (Thỉnh giảng)
Tổng hợp hữu cơ bằng phương pháp vi sinh
2
PGS.TS. Lê Thị Liên Thanh
01/7/2014 – 30/9/2014
Liên Hiệp Hội KHKT Đà Nẵng (Thỉnh giảng)
Xúc tác hữu cơ
2
PGS.TS. Lê Tự Hải
01/7/2014 – 30/9/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Enzym
2
TS. Nguyễn Bá Trung
PGS.TS. Trần Thị Xô
01/7/2014– 30/9/2014
Đại học Sư phạm – ĐHĐN
Đại học Đông Á Đà Nẵng (Thỉnh giảng)
BẢO VỆ ĐỀCƯƠNG


09/2014

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
11

06/2015

                                                                                                                                                           
Đà Nẵng, ngày  14 tháng 9 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM         PHÒNG KH, SAU ĐẠI HỌC VÀ HTQT 
                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)       

         TRƯỞNG KHOA
        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                          

       PGS.TS. Lê Tự Hải
Chia sẻ bài viết :